Ching Brunnen


Konstutställning på Slipvillan


29 Mars - 7 April 2019  klockan 12 - 16 
I en serie om tre korta solo-utställningar på Slipvillan så är detta den första. Ching – Brunnen är ett hexagram i den kinesiska spådoms och visdomsboken I Ching. Utställningen ingår i ett projekt med tre deltagande konstnärer: Jannike Brantås, Madeleine Aleman och Rikard Fåhraeus. De tre har tidigare arbetat tillsammans och då senast i ett längre samarbete med kinesiska konstnärer i Kunming. I efterdyningarna av detta samarbete startade de tre upp ett nytt projekt i Sverige som fick namnet ”Ts´ui – Samling” i vilket var och en kommer att fokusera på ett hexagram de blir givna genom att rådfråga oraklet i IChing.
Ts'ui – Tillsammans
Att arbeta konstnärligt tillsammans kan ta många vägar och i det här projektet har vi beslutat oss för att låta samspelet vara en drivande kraft som ger varje person utrymme och stöd att komma fram till sin egen personliga lösning. Den gemensamma utgångspunkten I Ching får utvecklas i tre individuella riktningar som sedan presenteras var och en för sig. I samband med det gör vi även ett gemensamt verk per utställning. Till denna första utställning har upplägget för det gemensamma verket orkestrerats av Madeleine Aleman.


I Ching är det äldsta verket i klassisk kinesisk litteratur och är ett centralt religiöst och filosofiskt verk inom daoismen och konfucianismen, men har spelat stor roll i hela Ostasien. Den har genom historien använts som en allmän visdomsbok. I Ching beskriver flera centrala begrepp i kinesisk filosofi, bland annat yin och yang för första gången i historien. Boken har använts – och används fortfarande – som ett orakel där man med hjälp av mynt
eller röllekastjälkar åstadkommer slumpmässiga kombinationer av streck som tillsammans bildar ett hexagram (= kombination av nio hela eller delade linjer ). Olika hexagram finns sedan beskrivna i boken. Ända sedan Konfucius tid har I Ching också använts som en allmän visdomsbok, som har ansetts förklara stort och smått i världen. Genom sin spridning bildade boken en gemensam referensram för intellektuella över hela Ostasien. I sådana sammanhang var det framför allt bokens beskrivningar av vad som uppfattades som grundläggande kosmiska principer som var intressanta, snarare än boken som simpel spådomsmanual. Många filosofiska och religiösa skolor har hämtat auktoritet från I Ching, exempelvis Feng Shui. I Ching har tilltalat inte bara kinesiska lärda. I modern tid har I Ching inspirerat och påverkat konstnärer, musiker och författare som Philip K. Dick, John Cage, Jorge Luis Borges och Hermann Hesse, Walter de Maria, samt rörelser som Dada och Fluxus. Gottfried Leibniz ägnade boken en del intresse ur ett matematiskt perspektiv och nämner den i en avhandling om binära tal. Carl Gustav Jung ansåg sig i I Ching ha funnit stöd för sina teorier om synkronicitet och arketyper. Jung skrev: "Even to the most biased eye, it is obvious that this book represents one long admonition to careful scrutiny of one's own character, attitude, and motives."

Ching – The Well by Jannike Brantås
In a series of three short solo exhibitions at Slipvillan, this is the first. Ching – The Well is a hexagram in the Chinese prophecy and wisdom book I Ching. The exhibition is part of a project with three participating artists: Jannike Brantås, Madeleine Aleman and Rikard Fåhraeus. The three have previously worked together, most recently in a longer collaboration with Chinese artists in Kunming. In the aftermath of this collaboration, the three started a new project in Sweden named "Ts´ui – Gathering together" in which each will focus on a hexagram they are given by consulting the oracle in I Ching.

Ts´ui – Gathering together
Working artistically together can follow many paths and in this project we have decided to let the interaction be a driving force that gives each person space and support to arrive at their own personal solution. The common point of departure I Ching may develop in three individual directions which are then presented individually. In connection with this, we also do a joint art piece per exhibition. For this first exhibition, the arrangement for the joint art piece has been orchestrated by Madeleine Aleman.

I Ching is the oldest work in classical Chinese literature and is a central religious and philosophical work in the field of Daoism and Confucianism, but has played a major role all over East Asia. It has been used throughout history as a general wisdom book. Ching describes several central concepts in Chinese philosophy, including yin and yang for the first time in history. The book has been used - and still is used - as an oracle, by tossing coin or rye stalks to create random combinations of lines that together form a hexagram (= combination of nine whole or devided lines). Various hexagrams are then described in the book. Ever since Confucius's time, I Ching has also been used as a general book of wisdom, which has been considered to explain the world. Through its spread, the book formed a common frame of reference for intellectuals all over East Asia. In such contexts, it was above all the book's descriptions of what was perceived as fundamental cosmic principles that were interesting, rather than the book as a simple prophecy manual. Many philosophical and religious schools have obtained authority from I Ching, such as Feng Shui. In Ching have addressed not only Chinese scholars. In modern times, I Ching has inspired and influenced artists, musicians and writers such as Philip K. Dick, John Cage, Jorge Luis Borges and Hermann Hesse, Walter de Maria, as well as movements like Dada and Fluxus. Gottfried Leibniz devoted a great deal of interest to the book from a mathematical perspective and mentions it in a thesis on binary numbers. Carl Gustav Jung considered in I Ching to have found support for his theories of synchronicity and archetypes. Jung wrote: "Even to the most biased eye, it is obvious that this book represents one long admonition to careful scrutiny of one's own character, attitude, and motives."

Photos from the exhibition, click to enlarge