Home
Header add "Cache-Control" "no-cache"


Kulturhuset på Långholmen

-

Long Island Art Center Stockholm


Find us >>>


Open Call

Application is now closed 

(Last date to apply was 31st of March)

Garden of... Dreams

The Jury is working...

read more here: >>>

____________________________________

Upcoming exhibition


Colours of Colonialism

20 April - 12 May 2024


Colours of Colonialism – Kolonialismens färger


Lena Stenberg utforskar i sin konst den koloniseringsagenda vi haft och fortfarande
har i Skandinavien och Ryssland. Denna har i århundraden försvagat den samiska
kulturen och de samiska näringarna, och utsatt det samiska folket för såväl
strukturella och som handgripliga övergrepp. I utställningen på Aerpie visar Lena
Stenberg serigrafi och installationer.
Flera av hennes verk utgår från de nationella flaggorna, vilka hon bearbetat
konstnärligt genom att infoga bilder av samer från äldre fotografier. Flaggor har
placerat utomhus, i relation till naturlandskapet runt Slipvillan. Utställningen
innehåller även tredimensionella arbeten på samma tema. Lena Stenberg vill
beskriva hur koloniseringen av Sami har sett ut och hur de nationella staterna
skapat förtryck och gränser i sameland.

Lena Stenberg arbeten utgår ofta från ursprung och identitet. Hennes verk rör sig
ofta i ett växelspel mellan historiska reflektioner och dagsaktuella politiska frågor.
Hon arbetar främst med tredimensionella verk, skulpturala objekt, installationer
och fotografi. Sedan 1991 har hon deltagit i flertalet grupp-, separatutställningar på
bland annat ArkDes i Stockholm, Samiskt centrum för samtidskonst i Karasjok,
Norge, Galleri Syster i Luleå, Västerbottens museum ochAjtte museum i
Jokkmokk.


Lena Stenberg är uppvuxen i Årosjokk utanför Kiruna, och är medlem i Laevas
sameby. Stora delar av hennes släkt blev tvångsförflyttade från Karesuando och
Tromsö-området.


Utställningen pågår 240420-0512
Öppettider torsdag-söndag kl 12-17
Vernissage lördag 20 april kl 14-19
Välkomna!


____


Colours of Colonialism


In her art, Lena Stenberg explores the colonization agenda we had and still have in
Scandinavia and Russia. This has for centuries weakened the Sami cultures and societies, and
exposed the Sami people to both structural and tangible abuse. In the exhibition at Aerpie,
Lena Stenberg now shows work in the techniques serigraphy and sculptural installations.
Several of her works are based on the national flags, which she artistically processed by
inserting images of Sami people from older photographs. Flags have been placed outdoors, in
relation to the natural landscape around Slipvillan. The exhibition also contains three-
dimensional works on the same theme. Lena Stenberg wants to describe how the colonization
of the Sami has looked and how the national states created oppression and borders in Sami
land.


Lena Stenberg´s works are often based on origin and identity. Her work often moves in an
interplay between historical reflections and current political issues. She mainly works with
three-dimensional works, sculptural objects, installations and photography. Since 1991, she has
participated in numerous group and solo exhibitions at, among others, ArkDes in Stockholm,
the Sami Center for Contemporary Art in Karasjok, Norway, Galleri Syster in Luleå, the
Västerbotten Museum and the Ajtte Museum in Jokkmokk.


Lena Stenberg grew up in Årosjokk outside Kiruna, and is a member of Laevas Sami village.
Large parts of her family were forcibly relocated from Karesuando and the Tromsö area.


The exhibition runs 240420-0512
Opening hours Thursday-Sunday 12-17
Vernissage Saturday 20 April at 2-7pm
Welcome!


_______________________________________

________________________________Slipvillan is a cultural center of 125 square meters located on Långholmen's eastern headland.Downstairs there are two rooms of a total of 32 square meters which are used mainly for cultural events and exhibitions.

Slipvilla arranges exhibitions, invites external actors and also rents out the gallery space.The gallery and garden are also rented out for conferences, courses and events.Upstairs we have our permanent workplaces in three studios.


Slipvillan offers Artist in Residence with or without a subsequent exhibition period.

In the garden, we organize exhibitions and workshops mainly during the summer months.The organisation is run by 11 professional artists.


_______________Slipvillan är ett kulturhus på 125 kvm som ligger på Långholmens östra udde.


På nedervåningen finns två rum på totalt 32 kvm som används främst till kulturevents och utställningar.

Slipvillan arrangerar utställningar, bjuder in externa aktörer och hyr också ut galleriutrymmet.Galleriet och trädgården hyrs också ut till konferenser, kurser och events.På ovanvåningen har vi våra permanenta arbetsplatser i tre ateljéer.


Slipvillan erbjuder Artist in Residence med eller utan påföljande utställningsperiod. 

I trädgården anordna vi utställningar och workshops främst under sommarhalvåret.Verksamheten drivs av 11 yrkesverksamma konstnärer.


Vill du stödja Slipvillan?

Klicka på bilden


Do You wish to Support Slipvillan?

Click at the picture.