Home


Kulturhuset på Långholmen

-

Art Center

Long Island Stockholm


Find us >>>


____________________________________

Latest news:

VÄXLANDE VIND

Sommarutställning


VERNISSAGE Lördag 3e Juni  12-22


Öppet 3-18 Juni  kl 12-17
Slipvillans sommarutställning har traditionen att behandla ett aktuellt ämne i en utställning som sker i föreningens förrädiskt bedårande trädgårdsmiljö under sommarens första hälft.
I år blir temat den föränderliga tid vi lever i under namnet ”Växlande vind”. 12 nya och etablerade konstnärer.har blivit inbjudna att hålla upp sitt finger, känna efter och visa varifrån det blåser.


Stockholm är en sjöfararnas stad och Långholmen är dess centrum. Växlande vindar är en meteorologisk term som ofta är ett varningstecken för den som skall ut på seglats, ett förebud om ändrad väderlek. När kommer omslaget och vad kommer sen? Väntar storm eller stiltje? Det kan tyckas vara en lättvindig jämförelse men vi vet alla att både reella orkaner och hårdnande politiska vindar verkar hota vid horisonten. Vinden är en osynligt kraft som vi endast kan beskåda genom dess påverkan på omgivningen. På samma sätt är vi konstant under inverkan från många osynliga krafter vars effekter påverkar oss högst påtagligt. Dagens politiska klimat kan med lätthet jämföras med mer än drag under galoscherna eller förändringens vindar. Att diskutera vädret var förr neutralt och oladdat smalltalk. Idag är naturen både hotet och hoppet. Vi kan påstå att vi inte vet vad som kommer ur växlingarna i de stora vädersystemen men vi vet att konst och ett kreativt förhållande till förändring kommer att fortsätta vara en essentiell nödvändighet.

Välkomna till Slipvillan. Må vindarna stå er bi


__


The summer exhibition of Slipvillan has the tradition of dealing with a current topic in an exhibition that takes place in the association's treacherously adorable garden environment during the first half of the summer.
This year the theme will be the changing times we live in under the name "Växlande vind", Changing wind. 12 new and established artists have been invited to hold up their finger, feel and show where the wind is coming from.


Stockholm is a sea-farers' city and Långholmen is its center. Changing winds is a meteorological term that is often a warning sign for those who are about to go sailing, a foreboding of changing weather. When is the change coming and what comes next? Storm or doldrums? It may seem like a facile comparison, but we all know that both real hurricanes and intensifying political winds seem to loom on the horizon. The wind is an invisible force that we can only see through its influence on the environment. In the same way, we are constantly under the influence of many invisible forces whose effects affect us most tangibly. Today's political climate can easily be compared to more than drafts under galoshes or the winds of change. Discussing the weather used to be neutral and uncharged small talk. Today, nature is both the threat and the hope. We may claim that we do not know what will emerge from the shifts in the major weather systems but we do know that art and a creative relation to change will continue to be an essential necessity.
Welcome to Slipvillan. May the winds be with you


__


Deltagande konstnärer / Participating artists:


 • Michael Cedlind
 • Joel Danielsson & Louise Öhman
 • Johanna Kindahl
 • Alexandra Kostrubala
 • Gunilla Leander
 • Björn Olsén
 • Måns Palmberg
 • Beatrice Persson
 • Lisa Maria Pettersson
 • Alma Winkler
 • Andrej Zverev

_____________________

________________________________Slipvillan is a cultural center of 125 square meters located on Långholmen's eastern headland.Downstairs there are two rooms of a total of 32 square meters which are used mainly for cultural events and exhibitions.

Slipvilla arranges exhibitions, invites external actors and also rents out the gallery space.The gallery and garden are also rented out for conferences, courses and events.Upstairs we have our permanent workplaces in two studios.

There is also a smaller project studio (11 square meters) that can be rented for 1-9 months.

Slipvillan offers Artist in Residence with or without a subsequent exhibition period.

In the garden, we organize exhibitions and workshops mainly during the summer months.The organisation is run by 13 professional artists.


_______________Slipvillan är ett kulturhus på 125 kvm som ligger på Långholmens östra udde.


På nedervåningen finns två rum på totalt 32 kvm som används främst till kulturevents och utställningar.

Slipvillan arrangerar utställningar, bjuder in externa aktörer och hyr också ut galleriutrymmet.Galleriet och trädgården hyrs också ut till konferenser, kurser och events.På ovanvåningen har vi våra permanenta arbetsplatser i två ateljéer.

Där finns också en mindre projektateljé (11kvm) som kan hyras på 1-9månader.

Slipvillan erbjuder Artist in Residence med eller utan påföljande utställningsperiod. 

I trädgården anordna vi utställningar och workshops främst under sommarhalvåret.Verksamheten drivs av 13 yrkesverksamma konstnärer.


Vill du stödja Slipvillan?

Klicka på bilden


Do You wish to Support Slipvillan?

Click at the picture.