Home
Header add "Cache-Control" "no-cache"


Kulturhuset på Långholmen

-

Long Island Art Center Stockholm


Find us >>>


Upcoming Exhibitions

___________

Summer exhibitions

Garden of... Dreams


5 exhibitions

5 openings
25th of May       Gunilla Åsberg

1st of June        Anette Wahlgren

15th of June      Minna Rombo Zetterlund &

                        Josefin Ljungman

3rd of August     Isa Andersson

17th of August   Hanna Abrahamsson


Vernissage

12-5pm


Welcome


Grand Finale 7th of September

____


Artists in residence 

Summer 2024


From

the Netherlands, France and China
Jorieke Rottier

Christophe Delory

Jia Xinyu

Pu Peng

Guo Jialing

Lucci Bao


Read more here >>>


map of Långholmen by Jorieke here >>>____


Garden of... Dreams


This summer Slipvillan presents 5 separate artists and their work in the outdoor exhibition Garden of... Dreams. Each artist will have their own opening and all of the artworks will remain until the same end date 8th of September.

The choice of artists have been made by a jury consisting of: Thierry Mortier, Emma Göransson Almroth and Madeleine Aleman. Co-jury: Sona Stepanyan and Marina Pugina. The 53 applications where presented anonymized to the jury. 


___


I sommar presenterar Slipvillan 5 separata konstnärer och deras verk i utomhusutställningen Garden of... Dreams. Varje konstnär kommer att ha sin egen vernissage och alla konstverk kommer att finnas kvar till samma slutdatum 8e september.

Valet av konstnärer har gjorts av en jury bestående av: Thierry Mortier, Emma Göransson Almroth och Madeleine Aleman. Co-jury: Sona Stepanyan och Marina Pugina. De 53 ansökningarna presenterades anonymiserade för juryn.


___


The garden as a place for dreams of personal as well as public, philosophical and political ideas. In a time of ecological concern, our creative hope is highlighted.


The garden may seem the most innocent place one can imagine. A small oasis. The garden is more than just a place for geraniums and chives. It's not just either activities such as lawn mowing and barbecuing which can take place there. The garden goes deep into the soul on the human. The hanging Gardens of Babylon, the olive grove and the garden of Eden, the planned naturalness of the English gardens and Versailles strictly symmetrical shaped hedges. They all represent a search for a contact with something ideal. Nature as the home of humankind. There can be seen the human need to control the uncontrollable as well as her desire for escape from an overly controlled existence. The garden is a clearly defined place which defines an inside and an outside. My place on earth, a refuge and asset. Earth's resources may be consumed at breakneck speed but the garden represents the dream of the Surplus. A little haven for butterflies in the diversity away from nature's great chastened monoculture. 


Art has always had a given place in our gardens. That's where the marble sculptures from Greece competed in beauty and idealism. There plastic gnomes and stone trolls get to romp among the bushes. Labyrinths and viewing points would give the free spirit air and became the subject for a painting art development. Today, the castle gardens compete about being able to house the big names of contemporary art and that is part of a many-thousand-year-old idea of what arts place in society is.


Today it is not only the robot-mowed perfectionism of the lawns that are being questioned ,genetically engineered invasive flower beds, soil improvement laden with the eggs of Iberian slugs or the transition to huge sundecks built of wood of questionable origin. The garden has also become the individual property of the privileged in opposition to the shrinking and congested public green areas.


Welcome to Slipvillan's appealing garden.


___


Trädgården som plats för drömmar av personlig likväl som offentlig, filosofisk och politisk idé. I en tid av ekologisk oro belyses vårt kreativa hopp.


Trädgården kan synas vara den mest oskyldiga plats man kan tänka sig. En liten oas. Trädgården är mer än bara en plats för pelargoner och gräslök. Det är inte heller bara aktiviteter som gräsklippning och grillning som kan ske där. Trädgården går djupt ner i själen på människan. Babylons hängande trädgårdar, olivlunden och edens lustgård, den engelska trädgårdens planerade naturlighet och Versailles strikt symmetriskt formklippta häckar. Alla representerar de ett sökande efter kontakt med något idealiskt. Naturen som människans hemvist. Där syns människans behov av att kontrollera det okontrollerbara såväl som hennes önskan om flykt från en alltför kontrollerad tillvaro. Trädgården är en klart avgränsad plats som definierar ett innanför och ett utanför. Min plats på jorden, en tillflykt och tillgång. Jordens resurser må konsumeras i rasande takt men trädgården representerar drömmen om överskottet. En fjärilarnas lilla tillflyktsort i mångfalden bort ifrån naturens stora tuktade monokultur.


Konsten har alltid haft en självklar plats i våra trädgårdar. Där fick marmorskulpturerna från Grekland tävla i skönhet och idealism. Där fick plasttomtar och stentroll busa bland buskarna. Labyrinter och utsiktsplatser skulle ge den fria anden flykt och blev motiv för en målande konstutveckling. Idag tävlar slottsträdgårdarna om att få hysa samtidskonstens stora namn och det är en del av en mångtusenårig ide om konstens plats i samhället.


Idag ifrågasätts inte bara gräsmattornas robotgräsklippta perfektionism, genmanipulerade invasiva blomsterbäddar, jordförbättring bemängda med mördarsniglars ägg eller övergången till enorma soldäck byggda av trä med tveksamt ursprung. Trädgården har också blivit de priviligierades enskilda egendom i motsats till menighetens krympande och överbelastade grönområden.


Välkommen till Slipvillans inbjudande trädgård.

________________________________________

________________________________Slipvillan is a cultural center of 125 square meters located on Långholmen's eastern headland.Downstairs there are two rooms of a total of 32 square meters which are used mainly for cultural events and exhibitions.

Slipvilla arranges exhibitions, invites external actors and also rents out the gallery space.The gallery and garden are also rented out for conferences, courses and events.Upstairs we have our permanent workplaces in three studios.


Slipvillan offers Artist in Residence with or without a subsequent exhibition period.

In the garden, we organize exhibitions and workshops mainly during the summer months.The organisation is run by 11 professional artists.


_______________Slipvillan är ett kulturhus på 125 kvm som ligger på Långholmens östra udde.


På nedervåningen finns två rum på totalt 32 kvm som används främst till kulturevents och utställningar.

Slipvillan arrangerar utställningar, bjuder in externa aktörer och hyr också ut galleriutrymmet.Galleriet och trädgården hyrs också ut till konferenser, kurser och events.På ovanvåningen har vi våra permanenta arbetsplatser i tre ateljéer.


Slipvillan erbjuder Artist in Residence med eller utan påföljande utställningsperiod. 

I trädgården anordna vi utställningar och workshops främst under sommarhalvåret.Verksamheten drivs av 11 yrkesverksamma konstnärer.


Vill du stödja Slipvillan?

Klicka på bilden


Do You wish to Support Slipvillan?

Click at the picture.