In Tension

IN TENSION

Slipvillans sommarutställning 2021


Världen har byggt upp en spänning genom dessa många månader av särskilda regler och föreskrifter, isolering och distansering i försöken att hantera gigantiska och föränderliga fenomen. Alla hoppas på en ny plan, nästa deal, for hur man skapar en bättre värld. Vad blir den nya intensionen, begreppsinnehållet, för mänskligt liv? Kommer denna plan att bli läkningsprocessen för våra sår? Både de sår som vi har tillfört oss själva såväl som
de vi har orsakat på vår omgivning. I flera avseenden är vi på randen till något helt okänt. En ny typ av beslutsamhet återspeglat i konsten.


Är kulturen innehållet i konceptet som vi bygger vår framtid på?

Vi har hittat konstnärer som sträcker sig hårt fysiskt, mentalt och känslomässigt. Det kommer att finnas en magisk spänning mellan verken i trädgård Slipvillan.

En förhöjd känsla av att leva, en upplösning mot det andra, det som är på väg.


_IN TENSION

the summer exhibition of Slipvillan 2021 


The world has been building up a tension through these many months of special rules and regulations, isolation and distancing trying to handle gigantic and changing phenomenas. Everyone hopes for a new plan, the next deal, for how to make a better world. What will be the new intension for the concept of human life? Will this plan be the healing process for our wounds? Both the wounds we have inflicted upon ourselves as well as the ones we have caused on our surroundings. In many respects we are on the brink of something totally unknown. A new kind of determination reflected in the arts.

Are the arts the contents of the concept on which we will build our future?

We have found artists that stretch tight physically, mentally and emotionally. There will be a magic tension between the works in the garden of Slipvillan.

A heightened feeling of being alive, a resolution towards the other, that which is coming

Intension: The internal content of a concept. The archaic meaning of intension is ”resolution” or ”determination”.

Intention: The thing intended, an aim or plan. In medicine intention means the healing process of a wound.

Tension: The state of being stretched tight, physically, mentally or emotionally.____

Laure BoerFrån Gleisdreieck till Slipvillan  /  From Gleisdreieck to Slipvillan


ljudverk / sound piece  

2 ljudspår, vindklocka  / 2 audio tracks, wind chime

2021 

____


En koppling mellan en trädgård i Berlin och en trädgård i Stockholm.

Verket spelades in live i Berlin. Alla omgivande ljud såväl som skräddarsydda vindspel

och konstnärens egen röst manipulerades i realtid. En live performance av föreställlningen streamades den 25.5.2021 inför den 5:e utgåvan av Expert Trip Mental Musics experimentella musikserie, Rutheless Sound Collective (Manila/PH)


Laure Boer är en multiinstrumentalist baserad i Berlin.

Hennes musik är inspirerad av buller och traditionell folkmusik.

Hennes föreställningar är hypnotiska improvisationer kring traditionella instrument, udda slagverk och ibland en röst, sjunger eller reciterar på franska; ett levande universum som är både sårbart och brutalt.

Hösten 2019 genomförde hon en två månaders vistelse i Manila, Filippinerna, anordnat av CTM Festival, Goethe-Institut, Nusasonic och Musicboard Berlin, hon framförde verk där på WSK-festivalen i Manila.

I januari 2020 var hon A I R i Amplify Berlin, ACUD, med Rabih Beaini som mentor.

____


A connection between a garden in Berlin and a garden in Stockholm.

The piece was recorded live in Berlin. All surrounding sounds as well as custom made wind chimes and the artist’s own voice were manipulated in real time. A Live performance of the setup was streamed the 26.5.2021 for the 5th edition of Expert Trio Menatal Music experimental music series, Rutheless Sound Collective (Manila/PH)


Laure Boer is a multi-instrumentalist based in Berlin.

Her music is inspired by noise and traditional folk music.

Her performances are hypnotic improvisations around traditional instruments, odd percussions and sometimes a voice, singing or reciting in her native French; a vibrant universe that is both vulnerable and brutal. In the fall 2019 she did a 2 month residency in Manila, Philippines, organized by CTM Festival, Goethe-Institut, Nusasonic and Musicboard Berlin. She also performed at the WSK Festival in Manila.

In January 2020 she was in a residency at Amplify Berlin, ACUD, with Rabih Beaini as mentor.____

Andrea Hösel


Lay of the land (Som landet ligger)


Installation 

industrinät och plast / industrial nets and plastic

2021

____


En målerisk installation där en färgyta fästs ovanpå gräs och
sluttning i landskapet. Färgen skapar både sin egen form samtidigt som

den framhäver markens konturer.
Så kan också händelser i livet och samhället fungera, en påtvingad
situation kan avslöja det underliggande tillståndet.


Andréa Hösel är målare och arbetar ofta med platsspecifika installationer. Alldagliga vardagsting från hemmet eller stadsrummet blir verkens färgskala och material.

____


A picturesque installation where a surface of colour is attached to grass and slope in the landscape. Colour creates both its own form and simultaneously emphasizes the contours of the ground.

So can occurences in life and society work, a situation forced onto you can reveal the underlying state.


Andréa Hösel is a painter and often works with site-specific installations. Everyday things from the home or urban space become the works' color scale and material.____

Jannike BrantåsThree blue of granite

Installation/ Object

It is an aggression to paint the stones. As I finally found them I see they have this ancient beauty that you cannot meet with aggression. And still I do it.

My idea is to put three blue painted stones on specific distances from one another. It doesn´t help them that they are painted with the most precious of colours, the one originally made from lapis lazuli Afghanistan origine transported in the 14th and 15th centuries to wealthy institutions in western Europé, powdered as the only pigment used for Virgin Mary´s mantle. Now I have under the roof of In Tension decided to make them blue placeing them in the garden. They were found in different parts of the inner city at construction sites where big deep holes are drastically changing the levels of the city or found behind a spout a probable hiding place for something. So these stones were already exposed to aggression and are no longer hidden in the precambria period of earth history, the most early geological period when granite was slowly cooling after its vulcanic birth and now in the 2200th century being parts of dramatic change in the city´s face for new households buildings.

What these blue objects may let us understand today let´s see, but their bodies in silent disguise tells of their 4,6 millions of years from the time of the first water living cells began to move about in earthly waters.


Inclination

Installation/Sculpture

This object is a reuse from 2010, an exhbition called ”ground.. sky…sea”. Here; a broader context where we may back off from earlier focusing and add further aspects to the scene. Added is the yellow sand now at the lowest edge slid from its spread. Only clockwise time has made its silent but obvious rounds since 2010 and the earth turns.


Stuck

Installation/2 Sculptures

Two small figures made of air dried clay stuck in the tree with string.Seismograph

Performance

A yellow dressed figure may be a a contemporary seismograph. The plausible origine seismograph was invented in China in 132 A.D. An urn of metal-with several openings reacted on vibrations from earthquakes and let out metal balls cought by a frog mouth so showing on what latitude to seek the eruption.

____


I often work with installations where various expression and material may interact.

I seek wholeness but the objects often come out as fragments or rather like different aspects of a theme I see it like I work with signs or references, the incomplete may appear as it is.


Through simple materials opportunities occur in a form where fulll transforming is not an option, The simple material may have its own value and I let it say something of its own. Ruptures appear that may speak on its own.Time, space and colour are important.

Works may come out as drawing, painting, object or performance.Is a member of the artist run gallery Studio44 since 2002

https//:www.jannikebrantas.se

Seismopgraph, Performance____

Rikard Fåhraeus


The Intension


Sculpture, wood and rope

2021


What does it hold? What does this mean? What is the full internal content of the concept? It is stretched. It is in tension. The archaic meaning of the word intension is ”resolution” or ”determination. It is the connection of the eye to the hand and vise verse.”. Here they are two parts connected. They both have an intention, an aim or a plan. Those are not the same: Intension and Intention. Also, in medicin intention means the healing process of a wound. There is no wound, yet. There is an equilibrium, for the moment. Two eggs standing. Egg-Eye-Hand-Egg. An egg, a possible outcome, unknown. A transformation. To egg someone is to urge, incite, encourage.

And the logg, the wood. A logg is a dead heavy thing. It is also a recording of the way traveled over sea. A movement. This wood is a floatsam, a beach finding. It has traveled the sea., trans-ported. Now it is transformed. Now it holds on.Intension: The internal content of a concept. The archaic meaning of
intension is ”resolution” or ”determination”.
Intention: The thing intended, an aim or plan. In medicine intention
means the healing process of a wound.
Tension: The state of being stretched tight, physically, mentally or
emotionally.

____


Rikard Fåhræus works primarily with sculpture, but has a broad repertoire including painting, video, photography and performance art.


In 1999 he took his Master of Fine Arts at the University College of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art, Stockholm .

Since then he has performed several public commissions and has exhibited regularly in Sweden and internationally.

Since 2008 Fåhræus works with the artist-run organization gallery Studio44 where he is actively organizing exchanges and exhibitions.

Fåhræus artwork give hopes and suspicions a solid form and invites us to shift from habitual approaches to a mental state in which the motion of thinking itself is experienced.____

Helena Widén 


Tre Systrar,   Svart iris,   Skuggan svartnar klibbar fäster

ljusskulpturer

knutna med tunn elkabel, ståltråd, ledlampor och silikonOländig Tystnad - Uppdämt Dån 

målning

akrylfärg på duk 80x80 cmVerksam i Stockholm

Utbildad på Konsthögskolan i Umeå

Medlem i Nationalgalleriet

Ateljé i Bagarmossen

Rädd för fladdermöss...

men...

- har nu tagit kontakt med 

"Batmapper.org"

som ber att få inventera och artbestämma kolonin som bor under takpannorna på vårt torp i skogen.  

____


Three sisters,   Black iris,   The shadow blackens sticky sticks 

light sculptures

tied with thin electric cable, steel wire, LED lights and silicone  Pathless Silence – Suppressed Roar

paintings 

acrylic paint on canvas 80x80 cmOperating in Stockholm Educated at the Umeå Academy of the Arts.

Member of the National Gallery

Studio in Bagarmossen 

Afraid of bats ... 

but... 

-have now contacted "Batmapper.org" 

which asks to be allowed to take an inventory and defining the species of the colony that lives under the roof- tiles on our croft in the woods.  ____

He Libin


AVGÅNG

PerformanceDatum: 25 oktober 2013

Plats: Lijiang Contemporary Arts Center

Delar: Retrograde Village, Bilder, Skugga, Spisaska, Löpning, Förstärkt skrik, damma, försvinnande


Förklaring:

De gamla byarna

I desperation av solnedgången

Enorma skuggor omringade mig

Rör på sig

Gående

Löper

Sprintar

Världen var disig

Min hemstad och

Jag

Försvann

I det flygande dammet


Genomförande:

Projicerar bilden av den rörliga byn (Ciman Village i Lijiang) vid solnedgången

på den vita väggen i ett stängt utrymme och täcker byns skugga med 80

kg spisaska som samlats in från bondens hus i byn Ciman. När föreställningen

började rörde sig byns skugga bakåt, jag stod i skuggan, gick långsamt först och sprang sedan snabbt mittemot tills jag var utmattad. Det flygande dammet och skriket spreds och skuggan och jag försvann i dammet, bilderna blev långsamt svagare och ljuset tändes, processen slutade, vilket tog 5 minuter

____


He Libin's behavior performance

DEPARTING

Date:Oct,25,2013

Venue: Lijiang Contemporary Arts Center

Element::Retrograde village , Images, Shadow, Stove ash, Running, Amplified whoop, Dust, Disappearing

Explanation:

The old villages

In the desperation of sunset

Huge shadows surrounded me

Moving

Walking

Running

Sprinting

The world was hazy

My hometown and

I

Disappeared

In the Flying dust

Implementation:

Projecting the image of the moving village( Ciman Village in Lijiang) at sunset on the white wall in a closed space and covering the shadow of the village with 80 kg of stove ash collected from farmers’houses in Ciman village. When the performance began, The shadow of the village moved backwards, I stood in the shadow, walked slowly first and then ran fast opposite untill when I was exhausted. The flying dust and whoop were diffusing and the shadow and I were disappearing in the dust, the images became faint slowly and the light on, the process finished, which took 5 minutes.

____


和丽斌行为作品

《离》

时间:2013.10.25

地点:丽江当代艺术中心

元素:后退的村落 影像 影子 灶灰 奔跑 放大的喘息声 尘埃 消失

作品阐述:

古老的村落

笼罩在日暮的绝望里

巨大的黑影包围着我

挪动

行走

奔跑

冲刺

世界模糊了

故乡

消失在

飞扬的尘埃里……

作品过程:

在密闭空间里,日暮时分移动的村落(丽江茨满村)影像投影于展厅白墙上,茨满村农家收集的80公斤灶灰在地面铺设村落的影子,行为开始,村落的影像向后移动,我站在影子里,向与村落移动的相反反方向原地缓慢行走至飞速奔跑至精疲力竭止,飞扬的灰尘与喘息声弥漫四周,我和影子都消失在尘埃里,影像渐暗,灯光亮,行为结束,全过程5分钟____

Luo Fei


Kunming Record During Covid-19

Field recording: length: 24’58”


These recordings are recorded in Kunming city, from early February to early May in 2020.

The random sound clips reflect the process of the whole city from silence to vitality, and personal life from public to private space and back again. Life in private space substantially affects the openness of public space, and vice versa, the closure of public life has made private life cramped and boring. The daily life that swings between the two has gradually become a longer “new normal” that everyone has to overcome.

This piece comprises 24 field recordings, each 60 seconds, separated by 3 seconds of silence. This is an equal arrangement, and they are arranged as neatly as the hand sanitizer on the shelf. In these sound clips, private life, media messages, and slowly reviving urban life are intertwined during the period of home quarantine.Luo Fei: curator, artist, writer, live and work in Kunming, China. Luo Fei ismainly engaged in multimedia art practice such as field recordning and performance art, he pays attention to the situational construction of daily life and personal spritiual narration in the context of global capitalism, heactively promotes the local practice, dialogue in the field of contemporary art.


Luo Fei is a multimedia artist and curator born in Chongqing China, currently he lives and works in Kunming.

Luo Fei has been a former project coordinator of Lijiang Studio Foundation and gallery director of TCG Nordica Cultural Center in Kunming, he has been engaged in numerous curatorial projects and cross-cultural exchange projects. He also writes art reviews and interviews with artists and publishes them on various media platforms. His practice and writing are usually concerned with everyday life practice and spiritual narration in contemporary art.

His works and articles are included in Volume one of Idea History of Chinese Avant-garde Art: World Relational Aesthetics, Humanism Art, Art Time, Art Contemporary, Gallery and so on. His book “To Start from Art: Essays and Interviews on Chinese Contemporary Art” was published by Shanghai Joint Publishing House in 2014.____

David KrantzSurrender

3-D zoetropa

2021


Sedan barndomen har naturen varit av intresse, i verkligheten och avbildad. Idag slutar naturfilmer ofta med hur dålig situationen är för flora och fauna. Förtvivlan över detta faktum får mig ofta att hoppa över dessa slut.Född i Stockholm 65, har till största del levt i Skåne. Gick på konstskolor mellan 83-91 samt 98-99. I dag jobbar jag mest digitalt, ursprunget till det är delvis mitt intresse för stereoskopi. Från 3D-målningar och stereofoto var det ett självklart steg till digital 3D i och med min första dator. Ungefär 10 år sedan började jag med 3D-skrivare, som mycket av mitt arbete utgår ifrån i dag, både som konstnär och brödfödan på metallgjuteriet. 

____


Surrender

3-D zoetropa

2021


Since childhood, nature has been of interest, in reality and depicted. Today, nature films often end with how bad the situation is for the flora and fauna. The despair over this fact often make me skip these endings.Born in Stockholm 65, has mostly lived in Skåne. Attended art schools between 83-91 and 98-99. Today I work mostly digitally, the origin of which is partly my interest in stereoscopy. From 3D paintings and stereo photography, it was an obvious step to digital 3D with my first computer. About 10 years ago, I started with 3D printers, which much of my work is based on today, both as an artist and the breadwinner at the metal foundry.


produkter.nu____

Thomas Karlsson 


Parningshjulet/ The Wheel Position.


Hanen sänker sig ner över honan, placerar sina ben på hennes mellankropp och huvud och böjer in bakkroppen så att han kan fatta tag om hennes nacke med sin parningstång. Då hanen fått grepp om honan så släpper han taget om henne med benen.

Hanen får sedan honan att böja upp sin bakkropp så att hennes könsöppning kan fästas vid hans parningsorgan. Därmed bildas det för trollsländorna typiska parningshjulet.

Thomas Karlsson f 1964 bor och arbetar i Stockholm.


Han har nyligen slutfört sin soloutställning Samlingar på Katrineholms konsthall.

Han arbetar också med den konstnärliga gestaltningen för utbyggnaden av nya tunnelbanan Nacka Station.

I utställningen Tension visar han sin skulptur Parningshjulet/ The Wheel Position.

Skulpturen är tillverkad av smältlim och tetrapapp som är menat för livsmedelsindustrin där insidan är blankfolierad, t.ex. för krossade tomater eller juicer.

Thomas Karlsson använder origami för att tillverka sina skulpturer och använder ofta djur som motiv för allegorier om liv och död.____

Susanne Högdahl Holm


Incarnation of text

Kurslitteratur, tapetklister akvarell och oljefärg


Utbildning ses ofta som en patentlösning på alla världens problem från klimatförändringar till gängkriminalitet, som en vinst för samhället oberoende av innehåll. Det talas lite om den risk den som utbildas och ombildas tar; att förlora en tillhörighet utan att vara garanterad någon annan. Utbildning med betoning på bildning i egenskap av dess äldre betydelse av att rent fysiskt omforma något. Med internaliserat våld om så behövs.

Omvandling av fysiska kroppar med normativa formuleringar. Ord blir kött.

Korsett, stöd, avsnörning och disciplinering eller kanske brist på sådan. Den yttre formen ersätter inre stadga, bärande exoskelett med mjuk materia inuti.

Förträngningar i näringstillförseln. Det väller ut ändå, fast på sidan utan ordning eller logik. Deformerande.

Vilka kroppar och vilkas ord? Skärskåda, analysera och ifrågasätt. Den osynliga närvaron vidgås inte.

Att fysiskt näras och leva på ord; En bokslukare på bokfrossa. Språklig kannibalism: att uppsluka och införliva någon annans tankar i det egna varandet. Deras ord blev dina.

Osmälta delar som inkapslas för att inte skada och skava. Något som existerar vid sidan av det egentliga. Kämpa inte emot, för det du äger väger allt för lätt.

Nya ord som värn mot verkligheten; puppa, hölje, kokong. Metamorfosen äger rum i skydd av orden. Några transformerades till fjärilar andra blev gråsuggor, eller var de det hela tiden?

Det bildande ordet bet inte på just den kroppen. Obildbar bortom räddning, fel språk, fann inte fäste i den föreskrivna erfarenheten.Utbildad vid konstfack. Susanne Högdahl Holm är aktiv i det konstnärsdriva galleriet Studio 44 sedan snart 15 år. Hon arbetar med måleri, installation, skulptur och animation och har deltagit i flera utställningsprojekt i Europa så väl som i mera lokala sammanhang.

___


Incarnation of text

Course-litterature, paperhangers`paste, watercolour and oilpaint


Education is seen as a general solution for many of the worlds current problems, from climate change to gang related crime, as benificiary for society regardless of the content. Little is spoken of the risks for the person who is an object for education, the loss of belonging without any guarante to enter another community. Education with the implication to alter and physically change the features of the student. With internalised violance if necessary.

Transformation of physical bodies with normative language. Words become pulp.

Corset, support and disciplin or maybe lack thereof. The outer form replaces inner strenght, an exoskeleton carrying soft tissues inside.

Constructions of nutrient input. It swells out anyway, on the side without logic and rules. Distorted.

Which words, which bodies? To examine, analyze and question. The invisible presense is not recognized.

To physically live on words; an avid reader at a bookfeast. Linguistic cannibalism : to engulf and incorporate someone elses thoughts into your own being. Their words become yours.

Undigested parts that are enclosed in order not to hurt or chafe. Something that exists to the side of the real being. Don´t fight it, because what you own has so little weight.

New words for protection: pupa, case, cocoon. The metamorphosis is taking place sheltered by the words. Some bodies become butterflies others became woodlouse or were they woodlouses all along?

The cultivated words would not bite on that certain body. Uncultivated beyond salvation, defaulted language, would not stick in the prescribed experience.Educated at Konstfack. She is an active member of the artist run gallery Studio 44. Susanne Högdahl Holm works with painting, installations, sculpture and animation. She has participated in several exihibitions in Europe as well as in more local contexts.____

Laetitia DeschampsIntensiteter

installation

3 målningar - vardera 140 x 100 cm - akryl på dukBetraktaren kommer inte att kunna sitta ner i ett bekvämt läge för meditation eller kontemplation i lusthuset. Verket, som består av sin trekantiga volym, upptar det centrala utrymmet som var avsett som en samlingsplats, en viloplats. De spända remmarna som hänger upp volymen förhindrar passage. Åskådaren måste stanna ute för att titta på verket genom öppna fönster. Han är hänvisad till att gå runt arbetet och konfrontera vinklarna och en sidovy.

I en spänning mellan bild och grafik kommer åskådaren inte att hitta någon dold lösning på en anamorfos och kommer att närma sig en viss kontinuitet mellan de tre sidorna. Verkets triangulära form förhindrar att två sidor ser helt samtidigt och det är helt omöjligt att se alla tre sidorna samtidigt. Det blir nödvändigt att visa bevis på minne för att hitta kompositionslänkar mellan de tre sidorna, för att jämföra färgintensiteter och att tolka former eller någon berättelse.Laetitia Deschamps föddes i Troyes i nordöstra Frankrike. Hon har bott i Paris-regionen och i västra Frankrike. Hon har främst ställt ut sina verk i Frankrike, Kina och Sverige. Efter att ha deltagit i två feministiska utställningar i Kina bestämde hon sig för att flytta till Sverige 2019. Hon arbetar idag i Stockholm och är aktiv medlem i galleri Studio44 och i Slipvillans organisation. I sitt bildutövande utvecklar hon antropomorfiska bilder där former kontinuerligt sammanflätas mellan abstraktion och figuration. Hon har också gjort installationer som ifrågasätter kroppens tematik.

____


Intensities

installation

3 paintings - each 140 x 100 cm - acrylic on canvasThe viewer will not be able to sit and be in a comfortable position of meditation or contemplation in the gazebo. The work, made up of its triangular volume, occupies the central space which was intended for a gathering place, a place of rest. The straps in tension which suspend the volume obstruct the passage.The spectator must stay outside to look at the work through open windows. He may go around the work and confront the angles and a side view.

In a tension between pictoriality and graphics, the spectator will find no hidden solution to an anamorphosis and will approach a certain continuity between the 3 faces. The triangular shape of the work prevents completely seeing two sides simultaneously and it is totally impossible to see all three sides at the same time. It may be necessary to show proof of memory to find compositional links between the 3 faces, to compare color intensities and to interpret shapes or any narration.Laetitia Deschamps was born in Troyes in the north-east of France. She lived in the Paris region and the west of France. She mainly exhibited her works in France, China and Sweden. After she participated in two feminist exhibitions in China, she decided in 2019 to move in Sweden. She works today in Stockholm and she is an active member of Studio-44 gallery and in Slipvillan’s organization. In her pictorial practice, she develops anthropomorphism pictures where forms are continually entangled between abstraction and figuration. She also made installations questioning the thematic of the body.____

Nabil DorbaneL´attention/ Uppmärksamhet

väggmålning

Akryl & sprayfärg på träskiva.Ge mig en vägg och jag målar den, ge mig spänningen, jag kommer att göra det ännu hårdare. Ibland är spänning en del av en konstnärlig process. I den här målningen vill jag illustrera en känsla.Nabil Dorbane började med graffiti i början av 90-talet och blev intresserad av att rita karaktärer som ett sätt att skapa sina egna universum runt bokstäverna. Han har organiserat ett flertal internationella evenemang och fortsätter att marknadsföra graffiti som en konstform.


Idag arbetar han som grafisk formgivare, illustratör och graffitikonstnär samt för att projektleda Väggen i Sickla, Projektet/ The Project Gray är ok, fransk graffiti möter svenska galleriet.

____


L’attention

wall painting

Acrylic & spraypaint on wooden board.Give me a wall and I paint it, bring me the tension I will do it even harder. 

Sometimes being in tension it is a part of an artistic process. 

 In this painting, i want to illustrate a feeling. Nabil Dorbane started with graffiti in the early 90s and got interested in drawing characters as a way of creating his own universes around the letters. He has organised numerous international events, and continues to promote graffiti as an art form.


Today he works as a graphic designer, illustrator and graffiti artist, as well as overseeing projects as Väggen sickla, Grey is ok, The project, French graffiti meets Swedish gallery.