101 Farenheit

Slipvillan

101 Fahrenheit


Etthundraen grader fahrenheit motsvarar 38,3 grader celsius. En något förhöjd temperatur i de flesta sammanhang och denna sommar en ödesfråga på mer än ett sätt. Feber. Sommarhetta.

Titeln på utställningen refererar förstås också till Ray Bradburys roman med en titel där gradantalet är mycket högre, närmare bestämt 451 vilket är den hetta som behövs för att papper skall fatta eld. En berättelse om en framtid där brandkåren istället för att släcka bränner alla böcker. En berättelse i samma anda som George Orwells 1984. Vi har passerat både det årtalet och det millenieskifte som skulle ge oss den strålande framtiden. Vi lever väldigt nära ett Post-everything. Alla svettas, förnekare såväl som bejakare. Storebror ser oss sedan länge. Armslängs avstånd har fått en ny innebörd samtidigt som den innebörd det hade i december 2019 inte har ändrats utan om möjligt blivit ännu mer aktuell i skuggan av en viralitet som inte bara handlar om att synas på nätet.På Slipvillan visas denna tidiga sommarvecka 11 konstnärers verk utomhus i trädgården och inomhus.One hundred and one degrees fahrenheit corresponds to 38.3 degrees centigrade. A slightly elevated temperature in most contexts and this summer a fate issue in more ways than one. Fever. Summer Heat.

Of course, the title of the exhibition also refers to the Ray Bradbury novel with a title where the degree number is much higher, more specifically 451 which is the heat needed for paper to catch fire. A story of a future where the fire brigade, instead of extinguishing, burns all books. A story in the same spirit as George Orwell's 1984. We have passed both that year and the millennium shift that would give us the glorious future. We live very close to a Post-everything. Everyone is sweating, those who deny facts as well as those who consent. Big brother has been seeing us for a long time. The concept of "arms-lenght distance" has been given a new meaning while the meaning it had in December 2019 has not changed but if possible become even more relevant in the shadow of a virality that is not just about being seen online.

 


At Slipvillan, this early summer week, 11 artists' shows their works outdoors in the garden and indoors.---


Slöjor / Veils


Jannike Brantås, installation med 8 genomskinliga "vimplar" med text:


Ett träd gick i blom

En vind bar en doft

Ett gräs vaggades av ditt steg

En blomma du passerade

Ett hav syntes rent

En stjärna du kunde se

En fågel du kunde sePortal


Jannike Brantås, skulptur, mixed media, 2020


Entangled in Thoughts


Rikard Fåhraeus, skulptur, mixed media, 2019

Bound Aries


Rikard Fåhraeus, skulptur, mixed media, 2019

Gamen


Lars Brunström , skulptur, mixed media

Les dessins hallucinés / The hallucinated drawings


Laetita Deschamps,  mixed media on photographic paper, 2019


Små Glasskulpturer


Pi Eriksson, Installation , skulptur, glas

Redigeras. Fler bilder kommer inom kort ...

Copyright © All Rights Reserved